Analiza primjene zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH

Ova Analiza primjene Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH je urađena s aspekta omogućavanja ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje djece i osoba nakon navršenih 65 godina života a koja nisu osigurana po drugom osnovu, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona iz 2008.godine.

Analiza pokazuje da se zakonske odredbe Izmjena i dopuna zakona o zdravstvnom osiguranju FBiH trenutno primjenjuje u svim kantonima. Međutim, samo  dva kantona su u skladu sa članom 4. ovog zakona u zakonskom roku pristupila usklađivanju svojih akata s odredbama ovog Zakona. Ostali kantoni su na štetu korisnika prava na zdravstveno osiguranje po ovom osnovu (djeca i starije osobe) svoje podzakonske akte donijeli sa kašnjenjenjem  i do dvije godine. Ovo je još jedan primjer koji nam pokazuje da u BiH odnosno FBiH ne postoji institucionalni mehanizam praćenja i primjene u praksi usvojenih zakona od strane zakonodavca kao i sistema odgovornosti u izvršnoj vlasti za provođenje federalnih zakona na kantonalnim nivoima vlasti.  Sasvim je jasno da ne postoji ni koordinacija nadležnih institucija na federalnom nivou sa kantonalnim institucijama.

Cjelokupnu analizu kao i sve zaključke iz iste možete pročitati u prilogu.